Právní Informace o webu

 

Právní Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.kralovstvichuti.cz (dále jen „Stránky“ je společnosti Království chuti s.r.o., se sídlem Ortenovo nám. 25, 170 00 Praha 7, IČ: 05159211, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na Stránky, včetně textu, fotografií, designu stránek, grafiky a veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z WWW stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci WWW stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Bez záruky

Provozovatel Stránek neodpovídá za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto Stránkách, ani na stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na Stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.

Kódy třetích stran

Tyto stránky nepoužívají kódy třetích stran.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány do počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna nebo některá cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách  jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto Stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti Stránek, nemůže tyto Stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto Stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto Stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto Stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel Stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena ve standardu HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 3. Stránky jsou rovněž optimalizovány pro přístup z mobilních zařízení. Pokud při práci s těmito stránkami zjistíte potíže se zobrazením nebo ovládáním, prosím, informujte nás e-mailem na adresu obchod@kralovstvichuti.cz.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).